The Most Popular Asian Last Names

In the list we have sorted Asian lat names by popularity, along with their genders and meanings. By clicking on the highlighted names you can see additional information about the name, including the name's origin, religion, similar names and also celebrities with the same name.

Ranking Name
1 Wang
2 Li
3 Zhang
4 Chen
5 Liu
6 Devi
7 Yang
8 Huang
9 Singh
10 Wu
11 Kumar
12 Xu
13 Zhao
14 Zhou
15 Nguyen
16 Ali
17 Khan
18 Ma
19 Lu
20 Maung
21 Zhu
22 Sun
23 Yu
24 Lin
25 He
26 Kim
27 Hu
28 Jiang
29 Guo
30 Khatun
31 Luo
32 Akter
33 Gao
34 Zheng
35 Tang
36 Liang
37 Das
38 Wei
39 Islam
40 Shi
41 Song
42 Xie
43 Han
44 Tan
45 Bai
46 Mohammad
47 Yan
48 Kaur
49 Feng
50 Cao
51 Ahmed
52 Deng
53 Ahmad
54 Hussain
55 Ceng
56 Peng
57 Cai
58 Xiao
59 Pan
60 Yuan
61 Tran
62 Cheng
63 Yadav
64 Su
65 I
66 Rahman
67 Le
68 Fan
69 Dong
70 Ram
71 Ye
72 Tian
73 Fu
74 Hossain
75 Kumari
76 Du
77 Zhong
78 Jin
79 Pak
80 Ding
81 Lal
82 Yin
83 Bibi
84 Yao
85 Ren
86 Liao
87 Mandal
88 Cui
89 Fang
90 Begum
91 Sharma
92 Qiu
93 Mondal
94 Meng
95 Dai
96 Shah
97 Wen
98 Gu
99 Ray
100 Kang

Asian Name Generator

Use Asian name generator to quickly make up random realistic-looking names.