The Most Popular Chinese Last Names

In the list we have sorted Chinese lat names by popularity, along with their genders and meanings. By clicking on the highlighted names you can see additional information about the name, including the name's origin, religion, similar names and also celebrities with the same name.

Ranking Name
1 Wang
2 Li
3 Zhang
4 Liu
5 Chen
6 Yang
7 Huang
8 Wu
9 Xu
10 Zhao
11 Zhou
12 Lu
13 Zhu
14 Sun
15 He
16 Ma
17 Yu
18 Hu
19 Lin
20 Jiang
21 Guo
22 Luo
23 Gao
24 Zheng
25 Liang
26 Tang
27 Wei
28 Shi
29 Xie
30 Song
31 Feng
32 Yan
33 Deng
34 Han
35 Cao
36 Tan
37 Ceng
38 Peng
39 Xiao
40 Yuan
41 Pan
42 Cai
43 Cheng
44 Fan
45 Tian
46 Dong
47 Fu
48 Ye
49 Su
50 Du
51 Zhong
52 Jin
53 Ding
54 Yao
55 Ren
56 Yin
57 Cui
58 Liao
59 Fang
60 Meng
61 Dai
62 Wen
63 Gu
64 Qiu
65 Jia
66 Xia
67 Bai
68 Hou
69 Zou
70 Xiong
71 Qin
72 Ji
73 Gong
74 Xue
75 Qi
76 Lei
77 Duan
78 Xiang
79 Long
80 Mao
81 Tao
82 Shao
83 Hao
84 Lai
85 Guan
86 Wan
87 Qian
88 Hong
89 Qu
90 Mo
91 Kong
92 Lan
93 Kang
94 Chang
95 Bao
96 Ge
97 Yi
98 Niu
99 Xing
100 Zhan

Chinese Name Generator

Use Chinese name generator to quickly make up random realistic-looking names.