The Most Popular Japanese Last Names

In the list we have sorted Japanese lat names by popularity, along with their genders and meanings. By clicking on the highlighted names you can see additional information about the name, including the name's origin, religion, similar names and also celebrities with the same name.

Ranking Name
1 Sato
2 Suzuki
3 Tanaka
4 Watanabe
5 Takahashi
6 Ito
7 Yamamoto
8 Nakamura
9 Kobayashi
10 Saito
11 Kato
12 Yoshida
13 Yamada
14 Sasaki
15 Matsumoto
16 Yamaguchi
17 Inoue
18 Kimura
19 Shimizu
20 Hayashi
21 Abe
22 Ono
23 Mori
24 Nakajima
25 Hashimoto
26 Ikeda
27 Yamazaki
28 Ishikawa
29 Yamashita
30 Ogawa
31 Ishii
32 Sakamoto
33 Goto
34 Maeda
35 Okada
36 Hasegawa
37 Fujita
38 Kondo
39 Sakai
40 Murakami
41 Ota
42 Kikuchi
43 Ueda
44 Arai
45 Endo
46 Aoki
47 Takeuchi
48 Nakano
49 Fujii
50 Fukuda
51 Kaneko
52 Nishimura
53 Okamoto
54 Nakagawa
55 Fujiwara
56 Miura
57 Harada
58 Matsuda
59 Kojima
60 Morita
61 Tamura
62 Nakayama
63 Ishida
64 Wada
65 Shibata
66 Masuda
67 Hara
68 Ando
69 Uchida
70 Shimada
71 Yokoyama
72 Miyamoto
73 Honda
74 Koyama
75 Takagi
76 Miyazaki
77 Taniguchi
78 Ueno
79 Imai
80 Maruyama
81 Kudo
82 Sugiyama
83 Fujimoto
84 Kawamura
85 Kono
86 Murata
87 Kubota
88 Hirano
89 Otsuka
90 Noguchi
91 Takeda
92 Matsui
93 Sakurai
94 Chiba
95 Ida
96 Kubo
97 Sugawara
98 Kinoshita
99 Takada
100 Nomura

Japanese Name Generator

Use Japanese name generator to quickly make up random realistic-looking names.